Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – www.obchod.bytbyt.cz 

1. Obecná ujednání

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Byt&Byt s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a spotřebiteli jako kupujícími na straně druhé, a to včetně uzavírání smluv a stanovení práv a povinností obou smluvních stran.

1.2.  Smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou smlouvami uzavřenými distančním způsobem, neboli smlouvy uzavřené na dálku. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se osobních údajů kupujícího a jejich zpracování.

1.3.  Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2017.

1.4.  V těchto obchodních podmínkách jsou používány následující pojmy:

1.4.1.      Prodávající, kterým se rozumí obchodní společnost Byt&Byt s.r.o., se sídlem Šumperk, 8. Května 1745/60, PSČ787 01, IČ02717212, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 69306. Prodávající je plátcem DPH. Bankovní účet 1222221110/5500 (RB)

1.4.2.      Kupující, kterým se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana, kterou je spotřebitel, nepodnikatel nebo podnikatel, přičemž:

a)     Spotřebitel je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

b)     Nepodnikatel je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

c)        Podnikatel je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

1.4.3.      Internetový obchod, tedy webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://www.obchod.bytbyt.cz . Kupující si zde si může prohlédnout zboží, které je dostupné. Vystavené zboží se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) se vylučuje.

1.4.4.      Smlouva, kterou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím a to prostřednictvím internetového obchodu.

1.3.  Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícími. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.  Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie (zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu).

1.5.  Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.  Právní vztahy vznikající ze Smlouvy se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem. V případě řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.

1.7.  Nad činností prodávajícího provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které se může spotřebitel v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.      Česká obchodní inspekce

1.8.2.      Živnostenské úřady

1.8.3.      Úřad pro ochranu osobní údajů

1.9.      Případné stížnosti může kupující s prodávajícím řešit:

1.9.1.      e-mailem na e-mailové adrese: info@bytbyt.cz            

1.9.2.      telefonicky na telefonním čísle: +420 770 107 770

1.10. Kupující má v případě vzniklého sporu mezi ním a prodávajícím možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci v případě, kdy má zájem spor mezi ním a prodávajícím vyřešit smírnou mimosoudní cestou. Česká obchodní inspekce v těchto případech působí jako mediační orgán. Webové stránky České obchodní inspekce jsou www.coi.cz.

2. Objednání zboží a uzavření smlouvy

2.1.  Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícími jsou smlouvami distančními (viz bod 1.2.). Náklady komunikace na dálku (např. internetové připojení, telefonní kredit) si hradí každá smluvní strana sama.

2.2.  Zboží v internetovém obchodě je možné objednat tak, že kupující vloží požadované zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení do virtuálního košíku, vyplní požadované údaje, zvolí způsob dodání zboží a platby a objednávky odešle prodávajícímu pomocí tlačítka „Objednat“.

2.3.  Je-li kupující spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky pomocí tlačítka „Objednat“. Je-li kupujícím podnikatel, odeslání objednávky pomocí tlačítka „Objednat“ se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je poté uzavřena odesláním potvrzujícího e-mailu prodávajícím.

2.4.  Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně i změnit jím zadané údaje. Po odeslání objednávky je bez zbytečného odkladu potvrzeno přijetí objednávky prodávajícím prostřednictvím e-mailu. V okamžiku odeslání potvrzujícího e-mailu dochází k uzavření Smlouvy. Součástí přijetí objednávky budou i:

2.1.1. Obchodní podmínky platné k datu uzavření Smlouvy

2.1.2. Datum dodání zboží

2.3. Přijetí nabídky prodávajícím s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku ze strany prodávajícího. K uzavření Smlouvy je v tomto případě potřeba následné potvrzení ze strany kupujícího.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s obchodními podmínkami dostatečným způsobem seznámit před odesláním objednávky.

2.5. Kupující před odesláním objednávky může nezávazně zaškrtnout políčko „mám zájem o pokládku“. V tomto případě se prodávající bez zbytečného odkladu poté, co obdrží objednávku kupujícího, spojí telefonicky s kupujícím a sdělí mu veškeré informace týkající se položení podlahové krytiny. Položení podlahové krytiny tedy není součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. V případě trvajícího zájmu ze strany kupujícího, bude případně uzavřena nová smlouva.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením smlouvy po vzájemné dohodě s kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, anebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část kupní ceny nebo její celou výši, prodávající mu zašle tyto peněžní prostředky zpět na jeho účet nebo jiným dohodnutým způsobem. K uzavření Smlouvy v tomto případě nedojde.

2.6. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou prodávajícím ukládány a kupující má k uzavřeným Smlouvám přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu. V případě, že kupující využil možnost nákupu bez registrace, nejsou tyto Smlouvy přístupné. Každý kupující však obdrží potvrzující e-mail od prodávajícího se všemi potřebnými informacemi týkající se uzavřené kupní smlouvy a to včetně Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy (bod 2.4.).

2.7. Odstín vystaveného zboží se může lišit od skutečnosti. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za odlišnosti odstínu, které jsou způsobeny zejména fotoaparátem nebo barevným rozlišením PC. Kupující má možnost se seznámit se skutečným odstínem v provozovně prodávajícího na adrese: Nám. Jana Zajíce 2817/12, Šumperk 787 01

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Obsah uzavřených smluv

4.1. Změny uzavřené Smlouvy jsou možné pouze v písemné formě a se souhlasem obou smluvních stran. Změny v jiné formě než písemné jsou vyloučeny. Smlouvy tedy nelze jednostranně měnit. Změna Smlouvy je možná taktéž v případě, kdy to stanoví právní předpis.

4.2.  Prodávající je povinen na základě uzavřené Smlouvy dodat kupujícímu jím objednané zboží v uvedené kvalitě, jak je uvedeno na webových stránkách e-shopu. Kupující je povinen na základě uzavření Smlouvy objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu včetně ceny za platbu a ceny za dodání zboží.

 4.3.  Dodává-li prodávající zboží, které je chráněno právem duševního vlastnictví (zejména autorské dílo, ochranná známka aj.), součástí kupní smlouvy není licence, která by kupujícího opravňovala vykonávat právo z duševního vlastnictví. Kupující tedy nesmí zboží užívat jiným způsobem než pro svou osobní potřebu (spotřebitel) nebo jiným způsobem než pro vlastní vnitřní potřebu (právnická osoba). Za jiný způsob užití než je uveden v předchozí větě se považuje zejména rozmnožování zboží, jeho další prodej, pronájem apod.

4.4.  Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

4.5.  Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

4.6.  Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

5. Platební a dodací podmínky

5.1.  Kupní cenu lze uhradit způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři - .

5.2.  Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před dodáním zboží, při jeho převzetí, nebo později a to v závislosti na zvoleném způsobu platby, který si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Má-li být kupní cena uhrazena před dodáním zboží, kupující je povinen ji uhradit do jednoho týdne od uzavření smlouvy. Má-li být kupní cena uhrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu ve výši 50% z ceny zboží, je-li kupní cena vyšší než 30.000,- Kč (s DPH).

5.3.  Je-li sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

5.4. Převzetím zboží se stává kupující vlastníkem zboží.

5.5. Zboží je dodáváno pouze na území České republiky.

5.6. Sjednaná doba dodání běží od uzavření Smlouvy. Dodací doba je vždy orientačně uvedena u konkrétního zboží v e-shopu a pohybuje se v rozmezí 1-8 týdnů v závislosti na druhu zboží. Kupující si může dobu dodání zboží ověřit před odesláním objednávky na telefonním čísle či e-mailu prodávajícího. Po odeslání objednávky je kupující informován o době dodání prostřednictvím informativního e-mailu (viz bod 2.3.). Je-li kupní cena vyšší než 30.000,- Kč (s DPH), dodací doba počíná běžet připsáním zálohy na účet prodávajícího.

5.7. Zvolil-li kupující možnost přepravy pomocí dopravce, je povinen zboží převzít při dodání v místě určení, popřípadě v jiné ujednané době v závislosti na způsobu dodání.

5.8. Je-li kupující spotřebitelem nebo nepodnikatelem a zboží má být dodáno prostřednictvím přepravce, nebezpečí škody na zboží na něj přechází v okamžiku převzetí zboží. V případě, že bude kupujícímu dodáno zboží poškozené, kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího o této škodě telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kupující zjistí poškození zásilky již při přebírání zboží, je povinen informovat nejen prodávajícího, ale i přepravce při přebírání zboží. Kupující je oprávněn požádat přepravce o rozbalení poškození zásilky. V případě, že se ukáže, že je zboží poškozeno, kupující není povinen jej od přepravce převzít.

5.9. Je-li kupující podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, nebezpečí škody na zboží na něj přechází předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že bude kupujícímu zboží dodáno poškozené, kupující je povinen bez zbytečného odkladu reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.10. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

6. Právo na odstoupení od smlouvy / reklamační řád

6.1.  Odstoupením od Smlouvy se závazek ruší od počátku a strany jsou povinny si vrátit všem co si navzájem na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od Smlouvy mohou prodávavající nebo kupující v případech stanovených těmito obchodními podmínkami nebo stanoví-li to právní předpis.

6.2. Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů:

6.2.1.  ode dne převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.2.2.  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.2.3.  ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.2.4.  ode dne uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.  Prodávající má právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku předání zboží k přepravě nebo do okamžiku, kdy od něj kupující převezmete zboží.

6.5.  Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu:

6.5.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tím se rozumí zejména úprava rozměrů podlahové krytiny dle přání kupujícího, nekoupí-li si celé balení),

6.5.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.5.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.5.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.5.5. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.5.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě vámi určeném na žádost kupujícího; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6.5.6. v dalších případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku.

6.6.  Vzniklo-li kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy, může kupující své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit jednostranným právním jednáním adresovaným prodávajícímu, které mu doručí ideálně prostřednictvím vzorového formuláře, který je přílohou těchto obchodních podmínek a jeho následným odesláním:

6.6.1. na emailovou adresu prodávajícího –  obchod@bytbyt.cz

6.6.2 poštou na adresu prodávajícího – Nám. Jana Zajíce 2817/12, Šumperk 787 01

6.7. Je-li kupující spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud kupující odstoupení od smlouvy odešle v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.8.  Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu na vlastní náklady v ideálním případě současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující zašle zboží na adresu: Nám. Jana Zajíce 2817/12, Šumperk 787 01

Kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, a nejevící známky užívání, a to včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Kupující je taktéž povinen vrátit i veškeré dárky a bonusy, které obdržel od prodávajícího na základě zrušené smlouvy.

Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit všechny náklady spojené s dodáním zboží. Dále je povinen na své náklady zboží vrátit.

6.9.  Je-li kupující spotřebitelem a řádně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy; ne však dříve, než kupující zboží vrátí nebo vrácení zboží prokáže, (např. podací lístkem). Dojde-li ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým je od něj prodávající přijal, případně jiným dohodnutým způsobem.